2. Kyu Teknikleri

 

 

Suwariwaza

       Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi,
Yonkyo

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Yonkyo

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Yonkyo

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Yonkyo, Gokyo

 

  

         

 

  

 Hamni Handachiwaza

 

            Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Yonkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Sankyo, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo
 
    

 Tachiwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Koshi nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Koshi nage, Ude garami nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Juji garami nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Juji garami nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Kokyu nage, Ude garami nage, Hiji kime osae

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Udekime nage, Kote gaeshi, Iriminage, Kokyu nage, Sokomen Iriminage

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kiriotoshi, Kokyu nage, Gokyo

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kiriotoshi, Gokyo, Kokyu nage

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Udekime nage, Kokyu nage