DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHIKYU
8. KYUJO SUBURİ  1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )    

2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

    

3)  HONTEUCHI               ( JO SUBURİ )  

  

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )    

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )    

NANAKYU
7. KYU JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
  
ROKUKYU
6. KYUTANDOKUDOSA  JO TARAFI    

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
    

GOKYU
5. KYUTANDOKUDOSA  JO TARAFI    

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
    

YONKYU
4. KYUSOTAI DOSA  KEN VE JO TARAFI    

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
    

SANKYU
3. KYUSOTAI DOSA  7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
    
NIKYU
2. KYUSEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI    

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
    

ICHIKYU
1. KYUSEITEI KATA  KEN VE JO TARAFI    

4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
    

SHODAN   
1. DANSEITEI KATA  8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME
    
NIDAN 2. DAN

OMOTE1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
  
CHUDAN 1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
  RAN AI    
SANDAN
3. DAN KAGE  İsimleri OMOTE gibi    

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
    

YONDAN 4. DAN

 SAMIDARE 1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
   
 GOHON NO MIDARE)  1)TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
   
GODAN
5. DAN

OKU1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME
  
HIDENOKU’DAN SONRA  ( OKUIRI )    

SHOMOKUROKU    

GOMOKUROKU    

MENKYO    

MENKYO KAIDEN    

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.    

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU
(1) KEN×SUBURI  1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI
   

(2) KEN×BATTO    

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ
    

(3) JO×SUBURI1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
  
(3) JO×SUBURI
1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI
  
(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)
  
(6) SOTAI DOSA
1                 12
Same names as TANDOKU DOSA
  
(7) SEITEIGATA1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI
  
(8) OMOTE1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI
  
(9) CHUDAN1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN
  
(10) RAN AI
1) RAN AI
(O×DACHI)

2)  RAN AI
(KO×DACHI)
  
(11) KAGE1            12   Same names as OMOTE   
  SAMIDARE  

 
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN ZEN
5) MIJIN GO
6) GANTSUBUSHI
  

GOHON×NO×MIDARE 

1) TACHIOTOSHI NO MIDARE
2) SAKAN NO MIDARE
3) KENGOME NO MIDARE
4) KASUMI NO MIDARE
5) SHAMEN NO MIDARE
   

(14) OKU 

1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME