6 – 5 KYU
MAE – UKEMI
USHIRO – UKEMI
SHIKKO
SUWARI – WAZA – SHOMEN – UCHI – IKKYO   ( OMOTE – URA )
KOKYU – HOO
KATATE – DORI – SHIHO – NAGE   ( OMOTE – URA )
SHOMEN – UCHI – IRIMINAGE
KOSA – KATATE – DORI – KOTEGAESHI
5 – 4 KYU
SHOMEN – UCHI – IKKYO ( OMOTE – URA )
KATA – DORI – NIKYO
YOKOMEN – UCHI – SHIHONAGE  ( OMOTE – URA )
SHOMEN – UCHI – IRIMINAGE
SUWARI – WAZA – SHOMENUCHI – NIKYO ( OMOTE – URA )
JUNTE – KATATE – MOCHI – TEKAGAMI
RYOTE – DORI – TENCHINAGE
4 – 3 KYU
RYOTEDORI-SHIHO-NAGE(O-U)
YOKOMEN-UCHI-SHIHO-NAGE
SHOMENUCHI-IRIMINAGE
TSUKI-IRIMINAGE
SHOMEN-UCHI-KOTEGAESHI
TSUKI-IRIMINAGE
RYOTEDORI-TENCHINAGE
SHOMENUCHI-(IKKYO-NIKYO-SANKYO-YONKYO) (O-U)
SHOMENUCHI (A-Y)
3 – 2 KYU
SHOMENUCHI-IRIMINAGE
TSUKI-IRIMINAGE
KATATEDORI-IRIMINAGE
SHOMENUCHI-KOTEGAESHI
TSUKI-KOTEGAESHI
KATATEDORI-KOTEGAESHI
KATATEDORI-KAITENNAGE
RYOTEDORI-TENCHINAGE
SHOMENUCHI-IKKYO-NIKYO-SANKYO-YONKYO (O-U) (A-Y)
KATATEDORI-IKKYO-NIKYO-SANKYO-YONKYO (O-U) (A-Y)
KATATEDORI-SHIHONAGE-HANMIHANDACHI (O-U)
KATATEDORI-JIYUWAZA

2 – 1 KYU

YOKOMENUCHI – GOKYO
KATATEDORI – IRIMINAGE
SHOMENUCHI – IRIMINAGE
TSUKI – IRIMINAGE
KATATEDORI – KAITENNAGE
SHOMENUCHI – KAITENNAGE
TSUKI – KAITENNAGE
KATATE – KOTEGAESHI
SHOMENUCHI – KOTEGAESHI
TSUKI – KOTEGAESHI
RYOTEDORI – TENCHINAGE
KATATEDORI – JIYUWAZA
RYOTEDORI – JIYUWAZA
MOROTEDORI – JIYUWAZA
KATAEDORI – SHIHONAGE – HANMIHANDACHI (O – U)
RYOTEDORI – SHIHONAGE – HANMIHANDACHI (O – U)
SHOMENUCHI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y)
KATADORI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y)
YOKOMENUCHI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y)
USHIRO – RYOTEDORI – IKKYO – NIKYO – SANKYO – YONKYO (O -U) (A-Y)