DERECE KYU VE DAN SEVİYESİ İÇİN  BİLİNMESİ GEREKEN HAREKETLER
HACHIKYU
8. KYU

JO SUBURİ

1) KAMAE                         ( DURUŞLAR )

2) SHOMENUCHI            ( SAĞ, SOL )   ( JO SUBURİ )

3)  HONTEUCHI               ( JO SUBURİ )

4) GYAKUTEUCHI           ( JO SUBURİ )

5) HIKIOTOSHIUCHI      ( JO SUBURİ )

NANAKYU
7. KYU

JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI

ROKUKYU
6. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

GOKYU
5. KYU

TANDOKUDOSA

JO TARAFI

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

YONKYU
4. KYU

SOTAI DOSA

KEN VE JO TARAFI

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI

SANKYU
3. KYU

SOTAI DOSA

7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

NIKYU
2. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE

ICHIKYU
1. KYU

SEITEI KATA

KEN VE JO TARAFI

4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI

SHODAN

1. DAN

SEITEI KATA

8) TACHI OTOSHI
9) RAI UCHI
10) SEIGAN
11) MIDARIDOME

NIDAN 2. DAN

OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

RAN AI

SANDAN
3. DAN

KAGE

İsimleri OMOTE gibi

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

YONDAN 4. DAN

(12) SAMIDARE
1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI
(13) GOHON×NO×MIDARE1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE
GODAN
5. DAN

OKU

1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI
9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME

HIDEN

OKU’DAN SONRA

( OKUIRI )

SHOMOKUROKU

GOMOKUROKU

MENKYO

MENKYO KAIDEN

GİZLİ TEKNİKLER İÇERİR.

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU ÖĞRETİSİ

SHINTO MUSO RYU JOJUTSU

(1) KEN×SUBURI

1) SHOMEN×UCHI
2) KIRIKAESHI
3) KESAGIRI
4) UKEMAWASHI
5) UCHIOTOSHI

(2) KEN×BATTO

1) NUKITSUKE
2) SEIGAN×NO×TACHI
3) ICHIREI×NO×TACHI
4) RAN×AI× NO×TACHI
5) TSUBAWARI×NO×TACHİ

(3) JO×SUBURI

1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(3) JO×SUBURI


1) SHOMENUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) UKEMAWASHI

(4) JO×UCHIKOMI
1) JODANUCHI (R×L)
2) HONTEUCHI
3) GYAKUTEUCHI
4) HIKIOTOSHIUCHI
5) MAKIOTOSHI
(5) TANDOKUDOSA

1) HONTEUCHI
2) GYAKUTEUCHI
3) HIKIOTOSHIUCHI
4) KAESHIZUKI
5) GYAKUTEZUKI
6) MAKIOTOSHI
7) KURITSUKE
8) KURIHANASHI
9) TAIATARI
10) TSUKIHAZUSHI
11) DO BARAI
12) TAIHAZUSHIUCHI (R×L)

(6) SOTAI DOSA


1                 12
Same names as TANDOKU DOSA

(7) SEITEIGATA

1) TSUKIZUE
2) SUIGETSU
3) HITSAGE
4) SHAMEN
5) SAKAN
6) MONOMI
7) KASUMI
8) TACHIOTOSHI
9) RAIUCHI
10) SEIGAN
11) MIDAREDOME
12) RAN×AI

(8) OMOTE

1) TACHIOTOSHI
2) TSUBAWARI
3) TSUKIZUE
4) HITSAGE
5) SAKAN
6) UKAN
7) KASUMI
8) MONOMI
9) KASANOSHITA
10) ICHIREI
11) NEYANOUCHI
12) HOSOMICHI

(9) CHUDAN

1) ICHIRIKI
2) OSHIZUME
3) MIDAREDOME
4) USHIROZUE×ZEN
5) TAISHA
6) KENGOME
7) KIRIKAKE
8) SHINSHIN
9) RAIUCHI
10) YOKOGIRIDOME
11) HARAIDOME
12) SEIGAN

(10) RAN×AI
1) RAN×AI
(O×DACHI)


2)  RAN×AI
(KO×DACHI)

(11) KAGE

1            12

Same names as OMOTE

(12) SAMIDARE


1) ICHIMONJI
2) JUMONJI
3) NITO KODACHI OTOSHI
4) MIJIN×ZEN
5) MIJIN×GO
6) GANTSUBUSHI

(13) GOHON×NO×MIDARE

1) TACHIOTOSHI×NO×MIDARE
2) SAKAN×NO×MIDARE
3) KENGOME×NO×MIDARE
4) KASUMI×NO×MIDARE
5) SHAMEN×NO×MIDARE

(14) OKU

1) SEN GACHI
2) TSUKIDASHI
3) UCHITSUKE
4) KOTEDOME
5) HIKISUTE
6) KOTEGARAMI
7) JITTE
8) MIKAERI

9) AUN
10) UCHIWAKE
11) SUIGETSU
12) SAYUDOME