1. Kyu Teknikleri

 

Suwariwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Gokyo

 

Hanmi Handachiwaza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Yonkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Shihonage, Kote gaeshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo

 

 

Tachiwaza

 

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage, Koshi nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Ude garami nage, Koshi nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Juji garami nage, Tenchi nage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Juji garami nage, Kokyu nage, Koshi nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Hiji kime osae, Ude garami nage, Kokyu nage

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Ude kime nage, Kote gaeshi, Iriminage, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Sokomen Iriminage, Kokyu nage

Ushiro Kata Dori Kubi Shime
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Koshi nage, Kokyu nage

Ushiro Eri Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi, Shihonage, Ude kime nage, Kokyu nage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Ude kime nage, Kokyu nage,Gokyo, Aikiotoshi, Kiriotoshi

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Gokyo, Kokyu nage, Aikiotoshi, Kiriotoshi

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Ude kime nage, Kokyu nage, Aikiotoshi

Jodan / Chudan / Gedan Tsuki
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Ude kime nage, Iriminage, Udekime nage, Kote gaeshi, Kokyu nage,