Suwariwaza

 Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Iriminage,
Sankyo,Kote gaeshi

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage, Kote gaeshi

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Iriminage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Iriminage, Sankyo

 

 Hanmi Handachi waza

Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Shihonage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Iriminage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Iriminage, Kokyu nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

  

 Tachiwaza

 

     Ai Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Gyaku Hanmi Katate Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Tenchi nage, Udekime nage  Kote gaeshi, Uchi kaiten nage, Soto kaiten nage, Kokyu nage

Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Udekimenage, Kote gaeshi, Tenchi nage, Kokyu nage

Katate Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi, Kokyu nage

Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Ryo Kata Dori
Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Kokyu nage

Ushiro Ryote Dori
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Sankyo, Kokyu nage, Sokomen Iriminage

Yokomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Udekime nage

Shomen Uchi
Ikkyo, Nikyo, Shihonage, Iriminage, Kote gaeshi

Kata Dori Shomen Uchi / Men Uchi
Ikkyo, Kokyu nage